คู่มือการให้บริการประชาชน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว

3.การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดหรือการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด

4.การออกใบอนุญาตนำเข้าราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์

5.การออกใบอนุญาตนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์

6.การออกใบอนุญาตนำออกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์

7.การออกใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์

8.การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2)

9.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

10.การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

11.การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง

12.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

13.การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์

14.การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

15.การออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

16.การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์

17.การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์

18.การออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

19.การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

20.การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

21.การออกใบอนุญาตโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์

22.การออกหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร

23.การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย

24.การออกหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate) ของอาหารสัตว์

25.การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

26.การออกใบรับรองระบบ

27.การออกใบรับรองระบบ

28.การออกใบรับรองระบบ

29.การออกใบรับรองระบบ

30.การแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

31.การออกใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่

32.การออกใบอนุญาตรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่

33.การออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

34.การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

35.การออกใบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย