คู่มือ/เอกสารเผยแพร่

คำอธิบาย หลักเกณฑ์กำรประเมินและเลื่อนระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ (Check list)

คำอธิบาย หลักเกณฑ์กำรประเมินและเลื่อนระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ (Check list)

รูปแบบการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ

รูปแบบการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 

รายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,509 แห่ง

รายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 5,509 แห่ง

โครงการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าประจาปีงบประมาณ 2556

โครงการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าประจาปีงบประมาณ 2556

รายชื่อเทศบาลตำบล จำนวน 2,070 แห่ง

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 2,070  แห่ง