คู่มือ/เอกสารเผยแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมบทบาทองค์การปกครองส่วนที่ถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมบทบาทองค์การปกครองส่วนที่ถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการและบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

แผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน พ.ศ.2563

แผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน พ.ศ.2563