One Health

One Health


logo onehealth

 

ประกาศเจตจำนง
     

    ผู้เข้าร่วมการะปรุชุมเครือข่าย One Health Thailand ขอประกาศเจตจำนงร่วมกันเรื่องเอกาสุขภาพ (One Health)ดังนี้ We, the participants of this One Health Thailand Network meeting, declare our intention on One Health as follws:

 

  1. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของแนวคิด เรื่องเอกาสุขภาพ (One Health)ในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
  2. เครือข่ายเอกาสุขภาพไทยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และระบบนิเวศในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จะร่วมมือกันเป็น "เครือข่ายเอกาสุขภาพไทย" ในการทำงานอย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพที่ดีของทุกชีวิตในประเทศไทย
  3. เครือข่ายจะร่วมมือกันในการพัฬนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนงาน ด้านเอกาสุขภาพ (One Health)ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในประเทศไทย
  4. เครือข่ายจะร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายด้านเอกาสุขภาพในภูมิภาคและระดับโลก และ

โหลดบันทึกความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า