บทบาทหน้าที่

 

** ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ของสำนัก/กอง**

เอกสารโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ 2557

ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ กำหนด JDs รายตำแหน่ง

ประกาศ อ.ก.พ.การกำหนดสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการกรมปศุสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์