โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการป้องกันโรค และประเมนสถานภาพโรค PRRS ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ปี 2559

โครงการปรับระบบ ฯ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

Power Point โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรฯ

ขออนุมัติจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา บุคคลภายนอก ประจำปี 2559