ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ 2558 (กกจ.)

ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ 2558 (กกจ.)