สรุปผลการพิจารณาคะแนนตัวชี้วัดด้านคุณภาพสัตว์ หลังการบริหารจัดการอุทธรณ์

          สรุปตัวชี้วัด

          สรุปผลการพิจารณาคะแนนตัวชี้วัดด้านคุณภาพสัตว์ หลังการบริหารจัดการอุทธรณ์