รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559