ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ 2558
  1. น้ำหนักเป็นร้อยละของตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ 2558 (หลังพิจารณาเหตุผลความจำเป็น และความสำคัญของแต่ละตัวชี้วัด)