จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
หนังสือตอบจากองค์การเภสัชกรรมและสภากาชาดไทย
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จัดซื้อปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจา้าง ประจำงบประมาณปี 2561
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาด
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาด
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาด
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำยด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ และ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนและะขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ฯ ปี 2559
การจัดซื้อจัดจ้างวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) ระยะที่ 2