ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

 

    - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

   - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์

   - ราคากลาง