ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำยด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์