การจัดซื้อจัดจ้างวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) ระยะที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

1.1 พิมพ์บันทึก ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   เสนอ กรมฯ ผ่าน กองคลัง สิ่งที่จะต้องแนบเอกสารมีดังนี้

1.2 พิมพ์ใบเบิก กปศ 1  จะต้องกรอกให้ครบถ้วนทุกช่อง เหตุผลและความจำเป็น   พร้อมลายเซ็นผู้เบิก  ควรอนุญาต  (หัวหน้าฝ่าย) จัดซื้อ/จ้างได้ตามเสนอ เห็นชอบแล้ว (ผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนาม)  ถ้าไม่มีราคาครั้งสุดท้ายที่จัดซื้อไม่เกิน 2 ปี จะต้องมีใบเสนอราคา เป็นราคาสืบทราบ เพื่อที่จะต้องลงในใบเบิก 

            1.3  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)  ของแต่ละรายการ  และแนบ Spec ที่กรมฯ อนุมัติแล้ว

 1..4  ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  พร้อมแนบบัตรประชาชนของคณะกรรมการ  เพื่อลงในระบบ e-GP

             1..5 พิมพ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ปปช  กำหนด ตามหนังสือที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556)