Rabies

แจ้งเวียนขอหารือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรท้องถิ่นในการจับสุนัขและแมวจรจัด (7 ก.ค.60)
กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้ริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (23 มิ.ย.60)
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรท้องุถิ่นในการจับสุนัขและแมวจรจัด
ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน ( 19 มิ.ย.60)
Logo และแผ่นพับโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ (19 มิ.ย.60)
ขอข้อมูลสถานพักพิงสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ (14 มิ.ย.60)
สำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มิ.ย.60)
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (24 พ.ค.60)
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (5 พ.ค.60)
การตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจาย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (11 เม.ย.60)