Rabies

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติฯ (21 มิ.ย.61)
บทสรุปผู้บริหารการประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเสี่ยง และการประชุมทางไกล (GIN Conference) 31 พ.ค.61
การประชุมเร่งรัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเสี่ยง และประชุมทางไกล (GIN Conference)
รายชื่อบริษัทผู้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (18 พ.ค.61)
การให้ยืมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 8 พ.ค.61)
การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (4 พ.ค.61)
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
มาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติม (11 เม.ย.61)
มอบอำนาจการยืมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (29 มี.ค.61)
การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รอบจุดเกิดโรค (21 มี.ค.61)