การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (5 พ.ค.60)

>> หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

>>หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

>>หนังสือถึงปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

>>แบบฟอร์มการตรวจติดตามงาน

หมายเหตุ: หนังสือฉบับจริงอยู่ระหว่างการเสนอลงนามจากผู้บริหาร