กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้ริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (23 มิ.ย.60)

หนังสือแจ้งปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์