ไฟล์จากวิทยากรการประชุมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (13-15 ก.ย.60)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 + ไฟล์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 8