โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561  ไฟล์Word

เอกสารแนบ 1 เป้าหมายการส่งตัวอย่างและงบประมาณฯ

เอกสารแนบ 2 เป้าหมายและจำนวนตัวอย่างอยกรายเดือน

เอกสารแนบ 3 การชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า

หนังสือถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือถึง อธิบดีกรมควบคุมโรค

หนังสือถึง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ

หนังสือถึง ปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

รายละเอียดแจ้งการโอนเงินงบประมาณโครงการฯ