โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปี 2561 ฯ (8 พ.ย.60)

โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2561 ฯ  ไฟล์Word

จำนวนเป้่าหมายการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ตามโครงการฯ

ขั้นตอนการขอหน่วยกิต (CE)  แบบฟอร์มการจัดทำรายชื่อเพื่อขอหน่วยกิต (CE)  แบบศศ.สพ.005-2  ขั้นตอนการขอส่งรายชื่อของน.สพ.ที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

ปศุสัตว์เขต 1-9

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูกถัมภ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

สถานพยาบาลสัตว์เอกชน

แบบสำรวจเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 2535

แบบบสำรวจเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 2535 (PDF)