โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ฯ ( 28 ธ.ค.60) update

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ฯ (แก้ไข) ไฟล์ Word

จำนวนอาสาฯและงบประมาณ

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณโครงการฯงวดที่ 2   งวดที่ 1

บัตรประจำตัว   ใบประกาศนียบัตร ไฟล์บัตรประจำตัวแก้ไขได้(.ai)   ไฟล์ใบประกาศฯแก้ไขได้(.ai)

ขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุมฯที่มีบุคคลภายนอก  

รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ

Powerpoint การอบรมอาสาฯ ไฟล์ PDF  PPT

หนังสือขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย