โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปี 2561 (28 ธ.ค.60)

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปี 2561    ไฟล์word

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ

หนังสือแจ้งปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

หนังสือแจ้งปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบ 1      เอกสารแนบ 2    เอกสารแนบ 3  เอกสารแนบ 4  เอกสารแนบ 5