มาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ( 16 ก.พ.61)

หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด กทมและพท.เขต1    พท.เขต2    พท.เขต3   พท.เขต 4 พท.เขต5

พท.เขต6     พท.เขต7   พท.เขต8   พท.เขต9

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1          สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3          สิ่งที่ส่งมาด้วย 4