คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานสถานพักพิงสัตว์สำหรับประเทศไทย (ร่าง)

 

คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานสถานพักพิงสัตว์สำหรับประเทศไทย (ร่าง) 20 ก.พ. 2561