ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข-แมว

 

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข-แมว