ขอให้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เขต 1-9

จังหวัดในพท.เขต 1 และกทม.       จังหวัดในพท.เขต 2

จังหวัดในพท.เขต 3                       จังหวัดในพท.เขต 4

จังหวัดในพท.เขต5                      จังหวัดในพท.เขต6

จังหวัดในพท.เขต 7                     จังหวัดในพท.เขต 8   

จังหวัดในพท.เขต 9                      แบบฟอร์มรายงาน