การประชุมเร่งรัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเสี่ยง และประชุมทางไกล (GIN Conference)

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9 และปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ สงขลา ยโสธร นครราชสีมา ตรัง หนองคาย ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง บุรีรัมย์ ชลบุรี)

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด          หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์         หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดยโสธร            หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา    หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดตรัง

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย      หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์           หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี