แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 มิ.ย.61)

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด

หนังสือด่วนที่สุด ที่มท0810.05/ว1042 ลว 10 เมษายน 2561