ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ปี 2559

จังหวัดที่ได้ขอออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในปี 2559 ดังนี้

1.นครราชสีมา   2. สงขลา  3. กาฬสินธุ์  4.ภูเก็ต  5.สระบุรี  6.สมุทรปราการ  7. อยุธยา   8. หนองคาย  9.ศรีะเกษ  10.ชุมพร  

11.นครสวรรค์  12.พิษณุโลก  13.กาญจนบุรี  14.ชัยภูมิ  15.อุบลราชธานี 16.ระยอง

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนฯ ช่วงโครงการรณรงค์ฯ จำนวน 63 จังหวัด 

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 63 จังหวัด

จว.เขต1  จว.เขต2  จว.เขต3  จว.เขต4  จว.เขต5  จว.เขต6  จว.เขต7  จว.เขต8  จว.เขต9

ช่วงขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2559

1. เพชรบุรี   2.หนองบัวลำภู

ปฏิทินแสดงระยะเวลาการออกประกาศฯ ของแต่ละจังหวัด

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม  2559