หนังสือมาตรการเร่งรัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หนังสือที่ กษ 0610.08/6171  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2553 เรื่องมาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุน้ขบ้า