การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.

หนังสือที่ มท 0891.3/ว1203 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่องการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กษ 0610.06/4020 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น