ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการสร้่างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. ปี 2559

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการสร้่างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. ปี2559

แบบฟอร์มรายงาน PM Rabies 2559