การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

ปศุสัตว์เขต 1-9

ผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด

รายละเอียดการจัดสรร