ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ TRN

♦หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว320 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนและแมว (ระบบ Thai Rabies Net)

หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 25 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่องขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง     โรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net

หนังสือที่ มท 0891.3/ว 1130 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เรื่องงานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)

หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0891.3/ว1303 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556  เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai           Rabies Net)

หนังสือด่วนที่สุด ที่กษ 0610.03/10516 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai         Rabies Net)

แผ่นพับระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า