การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด

แนวทางการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตัวอย่างประกาศนียบัตร  ไฟล์Word

แผนผังสรุปแนวทางการฝึกอบรมผู้ไดรับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แบบรายงานผู้ผ่านการฝึกอบรม

แบบบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมาย »ไฟล์word

 การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนฯ  »ไฟล์PPT       »ไฟล์PDF

 หนังสือคู่มือสำหรับฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"