การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้าประจำปี 2560

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารเพิ่มเติมการจัดสรรและการใช้วัคซีนฯ

แผนทยอดจดสรรวคซน3