ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 (7 เม.ย.2560)

ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560

ภายใต้โครงการคนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัุขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

หนังสือถึงปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร