การตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจาย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (11 เม.ย.60)

หนังสือแจ้งปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัด 30 จังหวัด  

1.จ.นครราชสีมา 2.จ.อุดรธานี 3.กรุงเทพมหานคร 4.จ.อุทัยธานี 5.จ.เชียงใหม่ 6.จ.นครศรีธรรมราช 7.จ.ปราจีนบุรี 8.จ.สมุทรปราการ 9.จ.ฉะเชิงเทรา 10.จ.สระแก้ว11.จ.ราชบุรี 12.จ.สมุทรสาคร 13.จ.พัทลุง 14.จ.สุราษฎร์ธานี 15.จ.ตรัง 16.จ.ปัตตานี 17.จ.สงขลา 18.จ.ชลบุรี 19.จ.ระยอง 20.จ.เลย 21.จ.กาฬสินธ์ 22.จ.มหาสารคาม 23.จ.ยโสธร 24.จ.ศรีสะเกษ 25.จ.อำนาจเจริญ 26.จ.อุบลราชธานี 27.จ.สุรินทร์ 28.จ.บุรีรัมย์ 29.จ.น่าน 30.จ.ตาก

แบบฟอร์มการตรวจติดตามฯ