Rabies

ไฟล์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กำหนดแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4กค61
แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 มิ.ย.61)
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติฯ (21 มิ.ย.61)
บทสรุปผู้บริหารการประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเสี่ยง และการประชุมทางไกล (GIN Conference) 31 พ.ค.61
การประชุมเร่งรัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเสี่ยง และประชุมทางไกล (GIN Conference)
รายชื่อบริษัทผู้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (18 พ.ค.61)
การให้ยืมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 8 พ.ค.61)
การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (4 พ.ค.61)
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ