Rabies

มาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติม (11 เม.ย.61)
มอบอำนาจการยืมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (29 มี.ค.61)
การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รอบจุดเกิดโรค (21 มี.ค.61)
ขอให้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ขอความร่วมมือในการสำรวจสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ (เขต/จว.)
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข-แมว
สอบถามความต้องการเอกสารประชาสัมพันธํ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
คู่มือและเกณฑ์มาตรฐานสถานพักพิงสัตว์สำหรับประเทศไทย (ร่าง)
มาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ( 16 ก.พ.61)
รายละเอียดคุณลักษณะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561