Rabies

แบบสอบถามอาสาปศุสัตว์ (23 ม.ค.61)
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 (27 ม.ค.61)
นโยบายด้านการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (18 ม.ค.61)
ขอความร่วมมือในการสำรวจสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ (15 ม.ค.61)
การจัดทำบัตรประจำตัวพนง.จนท.ตามพรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 (10 ม.ค.61)
แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ( 6 มค.61)
การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้วัคซีนในสุนัขและแมว (4 มค.61)
เอกสารการประชุมเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง วันที่ 27 ธ.ค.60 (29 ธ.ค.60)
กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้ริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (29 ธ.ค.60)
หนังสือที่ มท 0810.5/ว2902