Rabies

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปี 2561 (28 ธ.ค.60)
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ฯ ( 28 ธ.ค.60) update
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปี 2561 ฯ (8 พ.ย.60)
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561
ไฟล์จากวิทยากรการประชุมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (13-15 ก.ย.60)
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Award 2017 ภายใต้โครงการฯ (16 ส.ค.60)
การจัดโครงการกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2560" (World Rabies Day 2017) (7 ส.ค.60)
แจ้งเวียนขอหารือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรท้องถิ่นในการจับสุนัขและแมวจรจัด (7 ก.ค.60)
กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้ริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (23 มิ.ย.60)
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรท้องุถิ่นในการจับสุนัขและแมวจรจัด