Rabies

ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน ( 19 มิ.ย.60)
Logo และแผ่นพับโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ (19 มิ.ย.60)
ขอข้อมูลสถานพักพิงสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ (14 มิ.ย.60)
สำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มิ.ย.60)
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (24 พ.ค.60)
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (5 พ.ค.60)
การตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจาย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (11 เม.ย.60)
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 (7 เม.ย.2560)
แบบแปลนโรงเรือนพักสุนัข (31 มี.ค.60)
มาตรการเน้นย้ำการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า (17 มี.ค.60)