Rabies

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.63
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้าประจำปี 2560
การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
คุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า ปี 2560
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ TRN
การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว
มาตราการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น