Rabies

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
การสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี2560
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ปี 2560
(ร่าง)คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น
กิจกรรม"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2559 (WRD 2016)
จำนวนประชากรสุนัขและแมว ปี 2559
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ปี 2559 ช่วงขยายเวลารณรงค์ถึงกันยายน 2559
ขยายระยะเวลาโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรา 21 (มาตราการเร่งรัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)