Rabies

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
มาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
การปรับแผนการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการสร้่างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของอปท. ปี 2559
การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.
หนังสือมาตรการเร่งรัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ปี 2559
รายละเอียดคุณลักษณะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2559
การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2559