รายงานการสอบสวนโรคระบาดสัตว์

การสอบสวนการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ในช่วงระหว่างวันที่ 20  – 23 กุมภาพันธ์ 2561

วีรพงษ์ธนพงศ์ธรรม1, หทัยทิพย์วรรณกี้1, สุรวิทย์ชอบจิตร2, สุรพงษ์หงส์ชั้น3, ดิเรกสุดาเดช3,และอนุวัตน์วิรัชสุดากุล4

 1 กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กรมปศุสัตว์

3 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กรมศุสัตว์

4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล