สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 19 (ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2560)

2017-05-22 10-12-54