สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 22 (ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2560)

2017-06-19 9-48-09