สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 24 (ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 25604

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 24 (ระหว่างวันที่  10 - 16มิถุนายน  2560)